top of page

Política de Privacitat i condicions de navegació

La utilització dels serveis i / o continguts de la present pàgina web implica l'acceptació de les condicions incloses en aquesta Política de privacitat i el seu compromís a respectar-les.

 

Informació general sobre la l'empresa

 

  • Núria Lladó Corbalán. Domicili Social: C/ Muntanya 34, 08348  Cabrils (BARCELONA) en endavant QBOLS

  • Correu electrònic de contacte: nuria@qbols.cat

  • Els noms de domini www.qbols.cat  són titularitat de Núria Lladó Corbalán.

  •  

Protecció de les dades personals i enviament de comunicacions comercials.

 

Qbols es compromet a complir en tot moment la legislació vigent en relació amb la protecció de dades personals i, en particular, l'RGDP (Reglament General de Protecció de Dades), així com la Llei de serveis de la informació i de comerç electrònic (LSSICE).

La informació i / o dades que voluntàriament ens siguin facilitades a través del nostre web o de perfils oficials de Qbols en xarxes socials o a través dels serveis o promocions de Qbols., podran ser incorporades al fitxer titularitat d'aquesta companyia amb la finalitat de poder oferir-li i prestar-li els nostres serveis, així com per informar de noves ofertes, productes i serveis, realitzar estudis i conèixer la seva opinió tant per mitjans tradicionals com electrònics (telèfon, e-mail , SMS, etc.).

L'usuari pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i d'oposició mitjançant correu electrònic a nuria@qbols.cat indicant en l'assumpte "Dades Personals". Amb aquesta finalitat, caldrà especificar, al menys, el nom i cognoms i adreça d'e-mail.

Excepte en el cas que Qbols. l'informi expressament de possibles cessions de dades a tercers i concedeixi el seu consentiment, cap tercer aliè a Qbols , a excepció dels supòsits emparats per la legislació vigent, tindrà accés a la informació i / o dades personals dels usuaris del nostre web.

 

Menors d'edat

 

Qbols informa que no està permès el registre de menors de 14 anys, i per tant la seva participació en accions promocionals que porti a terme la nostra companyia en relació als serveis i productes.

 

Confidencialitat y seguretat

 

Qbols es compromet a tractar de manera absolutament confidencial les dades de caràcter personal de l'usuari, adoptant les mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per tal de garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.

Per la seva banda, l'usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a Qbols i el seu compromís d'actualitzar la informació, de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó Qbols o a tercers.

 

Xarxes socials

 

Qbols pot estar present en xarxes socials com Facebook o Instagram mitjançant la creació de perfils socials de Qbols. El tractament de dades dels usuaris que es facin seguidors de perfils oficials de Qbols es regirà:

  • Per les polítiques de privacitat i condicions d'ús que amb caràcter específic s'indiquin en el perfil creat per Qbols.

  • Per les condicions previstes en la present Política de Privacitat i Condicions de Navegació.

  • Per les polítiques de privacitat i condicions d'ús que tinguin establertes les pròpies xarxes socials. En cas de conflicte, s'aplicarà amb caràcter preferent les normes específiques establertes en el perfil oficial de Qbols i en el seu defecte, per les presents condicions.

 

Qbols tractarà les dades dels usuaris que es facin seguidors o fans de qualsevol dels seus perfils amb la finalitat d'administrar-les correctament, conèixer les seves opinions i / o comentaris, així com informar-lo i fer-lo partícep dels diferents concursos, promocions i / o esdeveniments que es realitzin per la companyia en què participi l'usuari. Al fer-se fan o seguidor del perfil, l'usuari consenteix el tractament de dades a l'entorn de la xarxa social de conformitat amb les polítiques de privacitat establertes i en l'accés de Qbols, a les dades contingudes en la llista de fans o seguidors en els termes anteriorment esmentats.

Qbols en contra del que preveu la present Política de Privacitat i Condicions de Navegació. La nostra empresa no es fa responsable dels continguts que enllacen amb terceres pàgines web (Xarxes socials). Si qualsevol usuari, entitat o lloc web desitgés establir algun tipus d'enllaç amb destinació a la nostra web haurà de sol·licitar-ho.

L'usuari pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment, en la forma descrita en l'apartat II relatiu a Protecció de Dades i enviament de comunicacions comercials. En tot cas, l'usuari podrà deixar de ser seguidor de la pàgina oficial de la xarxa social seguint els passos que s'indiquin en les condicions d'ús de la xarxa social i sense que Qbols pugui intervenir en aquest procés. Així mateix, es recorda que qualsevol modificació o rectificació de les dades de l'usuari de la xarxa social s'ha de fer a través de la configuració d'usuari, no podent ser realitzada per Qbols.

 

Ús de serveis y continguts

 

L'Usuari s'obliga a fer un ús correcte i lícit dels serveis i les informacions de la pàgina web titularitat de Qbols.

Així mateix, en aquells serveis que puguin ser oferts per la web o perfils socials de Qbols, l'usuari es compromet a no publicar, divulgar, difondre, comunicar o distribuir cap tipus de material i / o, en general, informació o opinions, els continguts dels quals siguin contraris a la legalitat vigent, a la moral o a l'Ordre Públic, de contingut difamatori o pornogràfic, que atemptin contra l'honor i la imatge de Qbols o contra drets de tercers o, en general, puguin ferir la sensibilitat d'altres visitants o usuaris. Queda així mateix prohibit realitzar qualsevol ús o utilització del web, perfils socials, fòrums, etc. amb la finalitat d'obtenir un ànim lucratiu o que, en general, pugui suposar un perjudici o un comportament deslleial amb Qbols (per exemple, desviar trànsit cap a un altre site).

Per la seva banda, Qbols no assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l'usuari, tant de la informació com dels serveis en ella continguts i es reserva el dret a modificar o, si s'escau, retirar aquests continguts o informacions de forma immediata, sense que això doni lloc a indemnització de cap classe.

Així mateix, Qbols es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d'ella, sense necessitat de previ avís.

En cap cas Qbols serà responsables de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directament o indirectament, de l'ús i / o difusió del web o de la Informació adquirida o accedida a través del web, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d'interrupcions en el servei o transmissió o de errors en la línia en l'ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

Qbols no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ( "links") o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers.

Qbols no recomana ni garanteix cap de la / es Informació / ons obtinguda / es a través d'un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la Informació obtinguda a través d' ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o fer un mal ús d’un vincle.

Enllaços

Queda prohibit establir un enllaç amb un contingut de correu desde qualsevol URL fins a la Web de Qbols sense el permís.

Propietat intelectual i industrial

Els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial i els drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, marques, denominacions, logotips, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, són propietat exclusiva de Qbols.

 

Qualsevol ús indegut per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit. En cap cas s'entendrà que l'accés i navegació de l'usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets per part de la nostra companyia.

Només es permet la descàrrega, còpia i impressió dels continguts per a ús personal i privat.

 

Queda prohibit:

  • L'ús i explotació dels continguts amb fins o per mitjans publicitaris, promocionals i / o comercials de qualsevol tipus.

  • Reproduir, transmetre, copiar, reutilitzar, explotar, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, modificar, suprimir, tractar o distribuir de qualsevol forma la informació, contingut o advertències d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de Qbols.

  • Descompondre, realitzar enginyeria inversa o, en general, transmetre de qualsevol manera o realitzar obres derivades dels programes d'ordinador necessaris per al funcionament i accés d'aquest lloc web i dels serveis aquí continguts.

Es fa constar que, al publicar continguts (com ara "vídeos" o "comentaris") en les seccions habilitades en aquesta web o en els perfils socials de Qbols, l'usuari està concedint a Qbols una llicència sobre els drets de propietat intel·lectual i / o industrial que si s'escau puguin correspondre sobre aquests continguts. Aquesta llicència és no exclusiva i abasta la totalitat dels drets i modalitats d'explotació d'aquests continguts (incloent, de forma no limitadora, la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma o suport, tangible o intangible , amb inclusió expressa d'Internet), per a tothom i durant tota la seva vida legal, sense dret a percebre remuneració.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la seva la interpretació, aplicació i compliment.

bottom of page